ارتباط با پژوهشکده

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

داخلی

دکتر فتح اله تاری

رئیس

۸۸۷۱۸۱۱۷

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 250

سمیرا مودب

مسئول دفتر ریاست

۸۸۷۱۸۱۱۷

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 250

دکتر آرین دانشمند

معاون پژوهشی

۸۸۷۰۳۶۱۰

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 164

دکتر شهزاد برومند جزی

عضو هیئت علمی

۸۸۷۲۵۴۰۰

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 162

دکتر محمدرضا سعدی

عضو هیئت علمی

۸۸۷۲۵۴۰۰

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 166

دکتر اکبر احمدی

عضو هیئت علمی

۸۸۷۲۵۴۰۰

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 163

سمیه اقلامی

کارشناس فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران

۸۸۷۰۳۲۶۱

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 290

مرغوب قلی زاده

کارشناس فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

۸۸۷۰۳۲۵۲

۸۸۷۰۳۲۵۲

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 330

مریم مه آبادی

کارشناس امور پژوهشی

۸۸۵۵۴۹۰۹

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 255

عبدالمجید رضایی

کارشناس امور مالی

۸۸۷۱۳۱۳۳

۸۸۷۰۳۲۶۳

۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 168

 

نشانی: خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)- نبش خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)- دانشکده اقتصاد- پژوهشکده اقتصاد

ایمیل: eri@atu.ac.ir و  ies.atu.ac.ir@gmail.com