بانک های اطلاعاتی


 

درگاه ملی آمار - مرکز آمار ایران https://www.amar.org.ir/statistical-information
بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی - بانک مرکزی https://tsd.cbi.ir
بانک داده های اقتصادی و مالی - وزارت اقتصاد و دارایی https://databank.mefa.ir
داده های بانک جهانی https://data.worldbank.org
داده های OECD https://stats.oecd.org