تفاهم نامه ها

تفاهم نامه فیمابین پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با دستگاههای زیر:

نام دستگاه تاریخ تفاهم نامه وبسایت دستگاه  
دانشگاه عالی دفاع ملی - همایش بین المللی هندسه نظم نوین جهانی 1401/10/5 https://sndu.ac.ir/fa  
انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران 1401/9/2    
موسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان 1401/8/25 https://atiyehiranian.ir
سازمان امور مالیاتی کل کشور 1401/7/26 https://www.intamedia.ir
شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران 1400/12/8 https://www.iranfair.com
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 1400/11/11 https://iccima.ir
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1399/8/7 https://www.mcls.gov.ir
بانک ایران زمین 1397/12/1 https://izbank.ir
پژوهشکده بیمه 1393/2/16 https://www.irc.ac.ir