گروه اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی

dr.khiabani

 

حبیب مروت (مدیر گروه)

habib.morovat@atu.ac.ir

 

dr.khiabani

 

محمدرضا اصغری اسکوئی

oskoei@atu.ac.ir

 

dr.khiabani

 

عبدالساده نیسی

a_neisy@atu.ac.ir

 

dr.khiabani

 

محمدرضا سعدی

msaadi@atu.ac.ir