گروه اقتصاد کلان و بین الملل

 

dr.khiabani

 سمانه عابدی (مدیر گروه)

s.abedi@atu.ac.ir

dr.khiabani

محمد قاسمی ششده

mohghasemi@atu.ac.ir

dr.khiabani
حمیدرضا ارباب

hamidrezaarbab@gmail.com