مدیران گروه ها

علی امامی میبدی

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد انرژی و توسعه پایدار


سمانه عابدی

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کلان و بین الملل


علی مزیکی

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کاربردی


حبیب مروت حلبی

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی