گروه اقتصاد کاربردی

dr.khiabani

 

علی مزیکی (مدیر گروه)

mazyaki@atu.ac.ir

 

dr.khiabani

 

شهزاد برومند جزی

shbroumand@atu.ac.ir

 

dr.khiabani

 

اکبر احمدی

a.ahmadi@atu.ac.ir

 

dr.khiabani

 

اسفندیار جهانگرد

jahangard@atu.ac.ir