گروه اقتصاد انرژی و توسعه پایدار

dr.khiabani

علی امامی میبدی

(مدیر گروه)

emami@atu.ac.ir

dr.khiabani

علی فریدزاد

ali.faridzad@atu.ac.ir

dr.khiabani

آرین دانشمند

daneshmand@atu.ac.ir

dr.khiabani

عبدالرسول قاسمی

a.ghasemi@atu.ac.ir