رئیس پژوهشکده

   

 فتح اله تاری

 tari@atu.ac.ir