سلسله نشست های رویکردهای اقتصادی اجتماعی نسبت به اقشار آسیب پذیر: فقر و سالمندی- دکتر علی مزیکی، دکتر صدیقه پیری، دکتر الهام محمدی

تعداد بازدید:۹۲
سلسله نشست های رویکردهای اقتصادی اجتماعی نسبت به اقشار آسیب پذیر: فقر و سالمندی- دکتر علی مزیکی، دکتر صدیقه پیری، دکتر الهام محمدی


نظر شما :