اخبار و رویدادها

گرامیداشت هفته پژوهش

سخنرانی، ارائه گزارش، تقدیر و تشکر

سلسله سمینارها

سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی، دکتر محسن محقق

سخنرانی

اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف مواد مخدر، دکتر شهزاد برومند جزی

کارگاه آموزشی

کارگاه مقدماتی نرم افزار R، علی کریمی

سلسله سمینارها

ارزشگذاری استارت آپ ها، دکتر سارا ملکان

کارگاه آموزشی

مقدمات اقتصاد رفتاری، دکتر ایلیار حیدری

اطلاعیه ها

گرامیداشت هفته پژوهش

سخنرانی، ارائه گزارش، تقدیر و تشکر

سلسله سمینارها

سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی، دکتر محسن محقق

سخنرانی

اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف مواد مخدر، دکتر شهزاد برومند جزی

کارگاه آموزشی

کارگاه مقدماتی نرم افزار R، علی کریمی

سلسله سمینارها

ارزشگذاری استارت آپ ها، دکتر سارا ملکان

کارگاه آموزشی

مقدمات اقتصاد رفتاری، دکتر ایلیار حیدری

دسترسی