• ارتباط با پژوهشکده
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن شماره نمابر داخلی
دکتر ناصر خیابانی رئیس ۸۸۷۱۸۱۱۷ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 250
سمیرا مودب مسئول دفتر ریاست ۸۸۷۱۸۱۱۷ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 250
دکتر آرین دانشمند معاون پژوهشی ۸۸۷۰۳۶۱۰ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 164
دکتر شهزاد برومند جزی عضو هیئت علمی ۸۸۷۲۵۴۰۰ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 162
دکتر محمدرضا سعدی عضو هیئت علمی ۸۸۷۲۵۴۰۰ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 165
دکتر اکبر احمدی عضو هیئت علمی ۸۸۷۲۵۴۰۰ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 163
سمیه اقلامی کارشناس فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ۸۸۷۰۳۲۶۱ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 290
مرغوب قلی زاده کارشناس فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ۸۸۷۰۳۲۵۲ ۸۸۷۰۳۲۵۲ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 330
مریم مه آبادی کارشناس امور پژوهشی ۸۸۵۵۴۹۰۹ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 255
عبدالمجید رضایی کارشناس امور مالی ۸۸۷۱۳۱۳۳ ۸۸۷۰۳۲۶۳ ۸۸۷۲۵۴۰۰ داخلی 168