• کارگاه ها
عنوان سخنران/ سخنرانان برگزاركننده/ برگزاركنندگان سال
کارگاه مقدماتی نرم افزار R علی کریمی پژوهشکده اقتصاد ۱۰/۰۴ /۱۳۹۸
مقدمات اقتصاد رفتاری دکتر ایلیار حیدری پژوهشکده اقتصاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
مدل سازی عامل محور در محیط برنامه سازی پایتون برای مدل داد و ستد و محاسبه ضریب جینی دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر حبیب مروت پژوهشكده اقتصاد ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
مدلسازی اقتصادی با استفاده از منطق فازی در نرم افزار MATLAB دکتر اکبر احمدی پژوهشكده اقتصاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
رویکرد آزمون کرانه هایARDL  با استفاده از نرم افزار مایکروفیت دکتر آرین دانشمند پژوهشكده اقتصاد ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
کارگاه آموزشي نرم افزار متلب و کاربردآن در مدل سازی مالی-دوره پيشرفته احسان محمدیان زیر نظر: دکتر ناصر خیابانی پژوهشکده اقتصاد- انجمن علمی‌دانشجویی‌توسعه اقتصادی‌و‌برنامه­‌ریزی ۱۳۹۵ اردیبهشت
دوره آموزشي نرم افزار متلب و کاربردآن در مدلسازی مالی- دوره مقدماتی آموزش نرم افزار احسان محمدیان زیر نظر: دکتر ناصر خیابانی پژوهشکده اقتصاد- انجمن علمی‌ دانشجویی‌ توسعه اقتصادی‌ و‌ برنامه­‌ریزی ۱۳۹۴ اسفند
ابزارهاي تأمين مالي در بورس كالاي ايران علی پناهی پژوهشکده اقتصاد- قطب‌علمی‌اقتصادتوسعه- سازمان بورس کالای ایران ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفی- دوره مقدماتی دکتر جاوید بهرامی- میثم‌رافعی پژوهشكده اقتصاد ۱۳۹۳/۰۹/۲۴,۲۶
اقتصادسنجي كاربردي پيشرفته دکتر محسن جاودانی پژوهشکده اقتصاد- قطب‌ علمی اقتصاد توسعه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
روشهاي پيشرفته بهنگام‌ سازي‌ جدول‌ داده-ستانده دکتر علی اصغر بانویی- دکتر محمد جلوداری ممقانی- افسانه شرکت- اشکان‌مختاری پژوهشکده اقتصاد- انجمن‌علمی‌اقتصادانرژی‌و‌محیط‌زیست
اجرای عملی مدل های تعادل عمومي پوياي تصادفی با کمک نرم افزارDaynare دکتر حسین توکلیان پژوهشکده اقتصاد- قطب علمی اقتصاد توسعه