اخبار و رویدادها

سخنرانی

اقتصاد مواد مخدر با رویکردی بر اقتصاد خرد، دکتر شهزاد برومند

سمینار

اثرات برنامه حمایت مالی از کودکان بر دستاوردهای کودکان، دکتر ایلیار حیدری

گرامیداشت هفته پژوهش

سخنرانی، ارائه گزارش، تقدیر و تشکر

سلسله سمینارها

سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی، دکتر محسن محقق

سخنرانی

اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف مواد مخدر، دکتر شهزاد برومند جزی

کارگاه آموزشی

کارگاه مقدماتی نرم افزار R، علی کریمی

اطلاعیه ها

سخنرانی

اقتصاد مواد مخدر با رویکردی بر اقتصاد خرد، دکتر شهزاد برومند

سمینار

اثرات برنامه حمایت مالی از کودکان بر دستاوردهای کودکان، دکتر ایلیار حیدری

گرامیداشت هفته پژوهش

سخنرانی، ارائه گزارش، تقدیر و تشکر

سلسله سمینارها

سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی، دکتر محسن محقق

سخنرانی

اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف مواد مخدر، دکتر شهزاد برومند جزی

کارگاه آموزشی

کارگاه مقدماتی نرم افزار R، علی کریمی

دسترسی