اخبار و رویدادها

سلسله سمینارها

ارزشگذاری استارت آپ ها، دکتر سارا ملکان

کارگاه آموزشی

مقدمات اقتصاد رفتاری، دکتر ایلیار حیدری

سلسله سمینارها

سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی، دکتر محسن محقق

سلسله سمینارها

شناسایی بخشهای کلیدی انرژی بر در ایران: شواهدی از رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده داده- ستانده- دکتر علی فریدزاد

سلسله سمینارها

اثر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن، حسین جوشقانی

سلسله سمینارها

سرمایه سلامت و بهره وری هزینه های سلامت، دکتر سیدمحمد کریمی

اطلاعیه ها

سلسله سمینارها

ارزشگذاری استارت آپ ها، دکتر سارا ملکان

کارگاه آموزشی

مقدمات اقتصاد رفتاری، دکتر ایلیار حیدری

سلسله سمینارها

سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی، دکتر محسن محقق

سلسله سمینارها

شناسایی بخشهای کلیدی انرژی بر در ایران: شواهدی از رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده داده- ستانده- دکتر علی فریدزاد

سلسله سمینارها

اثر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن، حسین جوشقانی

سلسله سمینارها

سرمایه سلامت و بهره وری هزینه های سلامت، دکتر سیدمحمد کریمی

دسترسی