• گروه اقتصاد مالی و بیمه

گروه اقتصاد مالی و بیمه

شرح وظایف

1. اقتصاد بیمه و موسسات بیمه ای 2. بیمه های اتکایی 3. تحلیل ریسک های مالی 4. مدلسازی اقتصادی بازار های مالی، بیمه و ریسک 5. صندوق ها بازنشستگی 6. تامین اجتماعی و بیمه های عمومی ... 7. نطریه قرارداد و قیمت گذاری مشروط 8. موسسات و بازارهای مالی بین المللی 9. اطلاعات و کارایی بازار 10. مدلسازی اقتصادی و تعیین نرخ تنزیل بازاری 11. پیش بینی قیمت گذاریدارایی های مالی، مشتقات، آتی، اختیار مالی 12. سبد دارایی های مالی 13. تصمیم گیری سرمایه گذاری 14. تحلیل اقتصادی بازار سهام و اوراق بهادار 15. مقررات مالی و سیاست گذاری عمومی