• طرح پژوهشی

ليست طرحهای پژوهشی در حال انجام پژوهشکده علوم اقتصادی

ردیف عنوان طرحمجریسال پایان طرحکارفرما
1 برآورد فرار مالياتي ناشي از اقتصاد غيررسمي: کاربردي از الگوي DSGE دكتر مهنوش عبدا... ميلانی در حال انجام سازمان امور مالياتي كشور
2 ماليات‌هاي محيط زيستي در ايران دكتر حميد آماده در حال انجام سازمان امور مالياتي كشور
3 بررسي درخصوص حوزه‌هاي مختلف مقررات‌زدايي و ساماندهي مجوزهاي دستگاههاي وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، معاونت امور زنان رياست جمهوري و ارايه پيشنهادهاي سياستي و اجرايي لازم درخصوص بهبود محيط كسب و كار در ايران دكتر سيدمحمدرضا سيدنوراني در حال انجام معاونت امور اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
4 بررسي درخصوص حوزه‌هاي مختلف مقررات‌زدايي و ساماندهي مجوزهاي دستگاههاي سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت ارتباطات فناوري و اطلاعات و ارايه پيشنهادهاي سياستي و اجرايي لازم درخصوص بهبود محيط كسب و كار در ايران دكتر سيدمحمدرضا سيدنوراني در حال انجام معاونت امور اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
5 بررسي درخصوص حوزه‌هاي مختلف مقررات‌زدايي و ساماندهي مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ورزش و جوانان، بانك مركزي و ارايه پيشنهادهاي سياستي و اجرايي لازم درخصوص بهبود محيط كسب و كار در ايران دكتر سيدمحمدرضا سيدنوراني در حال انجام معاونت امور اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
6 تدوين چشم‌انداز سازمان بنادر و دريانوردي كشور دكتر عبدالرسول قاسمي در حال انجام سازمان بنادر و دريانوردي
7 طراحي و تدوين الگوي بانكهاي اطلاعات آماري و شاخصهاي موردنياز نظام برنامه‌ريزي و اتصال آنها به يكديگر دکتر عباس شاكري در حال انجام شهرداري تهران
8 برآورد هزينه ناشي از حضور سازمانها، نهادها، ارگانها در شهر تهران و تأثير آن بر هزينه‌هاي سرمايه‌اي و چگونگي جبران آن در بودجه ملي دکتر علي نصيري اقدم در حال انجام شهرداري تهران
9 آثار تغيير تعرفه آب بر بخشهاي اقتصاد ايران(رويكرد الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE ناصر خياباني در حال انجام شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور>
10 تدوين سياست­ها، راهبردها و راهکارهاي اقتصاد ديجيتالي پژوهشكده علوم اقتصادي در حال انجام سازمان فناوري اطلاعات
11 برنامه ريزي براي تعيين اولويت هاي سياستي و شناخت موانع نهادي ، ساختاري و قانوني بهبود محيط کسب و کار کشور دكتر شهزاد برومندجزي در حال انجام معاونت امور اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
12 طراحي و مدلسازي حمايتهاي بيمه‌اي، تدوين چارچوب شناسايي انواع مؤسسات پژوهشي، طراحي سيستم‌هاي نظام رسيدگي به اعتراضات و استقرار سيستم جامع گزارش‌گيري از دستگاههاي مشمول قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات دكتر محمدرضا سعدي در حال انجام مركز تحقيقات سياست علمي كشور
13 بررسي تطبيقي جايگاه و مدل فعاليت بانكهاي توسعه‌اي در نظام بانكي كشورهاي منتخب با تأكيد بر وجه تمايز و نوع نگاه (حمايتي و نظارتي) بانك مركزي و دولت به بانكهاي توسعه‌اي رضا طالبلو در حال انجام بانك صنعت و معدن
14 بررسي اثرات قيمت آب مصرفي در بخشهاي اقتصادي استان هرمزگان علي‌اصغر بانويي در حال انجام شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
15 تهيه جدول داده – ستانده عملکرد اقتصاد استان سمنان، سال ۱۳۹۳ علی فريدزاد در حال انجام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان
16 بررسی و امکان­سنجی يکپارچگی بازرگانی و فروش محصولات پتروشيمی کشور دكتر محمدرضا سعدي در حال انجام انجمن صنفی کارفرماِی صنعت پتروشيمی
17 اندازه‌گیری و برآورد فقر چندبعدی در ايران علی­اصغر سالم در حال انجام مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی
18 محاسبه جدول داده-ستانده استان گيلان و كاربرد آن در شناسايي مزيت­‌هاي رقابتی علی­اصغر بانويی در حال انجام سازمان مديريت و برنامه­ريزی استان گيلان
19 طراحی ساختار نوين بازار برق ايران سعيد مشيری در حال انجام پژوهشگاه نيرو
20 ابزارهای بازار سرمایه برای شتاب بخشی و افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت برق  علی فريدزاد در حال انجام پژوهشگاه نيرو
21 بررسي راهکارهاي تامين منابع مالي در بافتهاي فرسودۀ شهر تهران سمانه عابدی در حال انجام مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران
22 ارزيابی توسعه يافتگی مناطق ۲۲گانه و راهکارهای کاهش فاصله آنها اسفندِار جهانگرد در حال انجام شهرداری تهران

      

   دانلود : khatemeh.pdf           حجم فایل 148 KB