• گروه اقتصاد انرژی، فناوری و توسعه پایدار

مهنوش عبداله میلانی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار                رزومه علمی و پژوهشی


شهزاد برومند جزی

مرتبه علمی: استادیار                رزومه علمی و پژوهشی


اکبر احمدی

مرتبه علمی: ------                رزومه علمی و پژوهشی