• گروه اقتصاد پول و بانك

گروه اقتصاد پول و بانک

شرح وظایف

1. حجم پول، نقدینگی، پول های دیجیتالی و رمزپولی 2.تورم، شاخص قیمت ها، کاربردهای شاخص قیمت ها 3. ارز، سیاست های ارزی، رژیم های ارزی، مبادلات ارزی دو یا چند جانبه، توافق نامه های پولی و ارزی بین کشوری، سوییفت، فارکس ... 4. مبارزه با پولشویی، تحریم وسیاست های نهاد های خارجی تاثیرگذار بر مبادلات پولی بین المللی 5. بانک و بانکداری، سیاست های بانک مرکزی، تحولات پایه پولی، قوانین و مقررات بانکی،استقلال بانک مرکزی، شفافیت در نظام بانکی، مطالبات معوق، نکول و ریسک آن، بانکداری ذخیره جزئی، ابزار های سیاست گذاری پولی 6. بانکداری بدون ربا، چارچوب های تطبیق بانکداری کشور با قواعد اسلامی 7. شیوه های تامین نیازهای مالی بنگاه ها در نظام پولی کشور 8. رابطه بازار پول با سایر بازار ها 9. سیاست های پولی، نطریات پولی، واسطه های پولی مالی، صندوق های تامین مالی، نقش بازار پول در سایر بازار ها، تعاونیهای اعتبار، موسسات پولی مالی 10. مدلسازی پولی، پیش بینیو شبیه سازی 11. کمک های مالی بین الملل