• گروه اقتصاد پول و بانك

 جاوید بهرامی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار                رزومه علمی و پژوهشی


 میترا راه نجات

مرتبه علمی: استادیار                رزومه علمی و پژوهشی