• گروه مدلسازی اقتصادی، اجتماعی

 ناصر خیابانی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار                رزومه علمی و پژوهشی


 آرین دانشمند

مرتبه علمی: استادیار                رزومه علمی و پژوهشی