• گروه مدلسازی اقتصادی، اجتماعی

گروه مدلسازی اقتصادی اجتماعی

شرح وظایف

1 .مدلسازی کلان اقتصادی - کلان سنجی، شبیه سازی و پیش بینی،الگو سازی بازارهای مالی - الگو سازی تعادل عمومی پویای تصادفی 2 .مدلسازی خرد اقتصاد سنجی - اقتصاد سنجی خرد - تحلیل رفتارهای اقتصادی بنگاه ،خانوار و دولت ... 3 .مدلهای تعادل عمومی - مدلسازی داده- ستانده ملی ، منظقه ای و شهری - مدلسازی تعادل عمومی قابل محاسبه 4 .مدلسازی عامل محور ، نظریه بازیها، کنترل بهینه، مدلهای منطق فازی و برنامه ریزی 5 .داده های آماری و تهیه بانکهای اطلاعاتی 6 .مدلسازی اقتصادی مبتنی بر آینده پژوهی