• کارگاه ها
ليست کارگاه‌هاي برگزار شده در پژوهشكده علوم اقتصادي

رديف

عنوان

سخنران/ سخنرانان

برگزاركننده/ برگزاركنندگان

سال

1

اقتصادسنجي كاربردي پيشرفته

دکتر محسن جاودانی

پژوهشکده‌علوم‌اقتصادی
  
قطب‌علمی اقتصاد توسعه

93/2/10

2

روشهاي پيشرفته بهنگام‌سازي‌جدول‌داده-ستانده

دکتر علی اصغر بانویی- دکتر محمد جلوداری ممقانی- افسانه شرکت- اشکان‌مختاری

 

پژوهشکده‌علوم‌اقتصادی
انجمن‌علمی‌اقتصادانرژی‌و‌محیط‌زیست

 

 

3

ابزارهاي تأمين مالي در بورس كالاي ايران

علی پناهی

 

پژوهشکده‌علوم‌اقتصادی
  قطب‌علمی‌اقتصادتوسعه
  سازمان بورس کالای ایران

 

94/2/27

4

مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) (دوره مقدماتي)

دکتر جاوید بهرامی،میثم‌رافعی

پژوهشکده علوم اقتصادی

93/9/24

93/926

5

اجراي عملي DSGE با كمك نرم‌افزار Daynare

دکتر حسین توکلیان

پژوهشکده علوم اقتصادی

قطب علمی اقتصاد توسعه

 

6

رویکردآزمون کرانه های ARDL با استفاده از نرم افزار Microfit

دکتر آرین دانشمند

پژوهشکده علوم اقتصادی

95/9/28

7

کارگاه آموزشی نرم افزار Matlab و کاربرد آن در مدلسازی مالی(دوره مقدماتی: آشنایی با نرم افزار)

احسان محمدیان

زیر نظر: دکتر ناصر خیابانی

پژوهشکده علوم اقتصادی،
  
انجمن علمی‌دانشجویی‌توسعه اقتصادی‌و‌برنامه­‌ریزی

اسفند 94

8

کارگاه آموزشی نرم افزار Matlab و کاربرد آن در مدلسازی مالی(دوره‌پیشرفته)

احسان محمدیان

زیر نظر: دکتر ناصر خیابانی

پژوهشکده علوم اقتصادی،
  
انجمن علمی‌دانشجویی‌توسعه اقتصادی‌و‌برنامه­‌ریزی

اردیبهشت 95