• مدیران گروهها
dr.khiabani

 

دکتر ناصر خیابانی

مدیر گروه پژوهشی مدلسازی اقتصادی، اجتماعی

 


dr.khiabani

 

دکتر جاوید بهرامی

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد پول و بانک

 


dr.khiabani

 

دکتر مهنوش عبداله میلانی

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد انرژی، فناوری و توسعه پایدار

 


dr.khiabani

 

دکتر حبیب مروت

مدیر گروه پژوهشی اقتصادی مالی و بیمه