اخبار و رویدادها

سلسله سمینارها

سرمایه سلامت و بهره وری هزینه های سلامت، دکتر سیدمحمد کریمی

سلسله سمینارها

اثرات رفاهی سیاستهای متفاوت بازار بنزین، دکتر سعید مشیری

سلسله سمینارها

اقتصاد رفاه کودک، محمدعلی مختاری

سلسله سمینارها

کنترل آلودگی در کشورهای با بازار مالی ناکارا، دکتر مهسا جهاندیده

کارگاه آموزشی

مدل سازی عامل محور در محیط برنامه سازی پایتون برای مدل داد و ستد و محاسبه ضریب جینی، دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر حبیب مروت

سلسله سمینارها

اقتصاد، فرهنگ و خیزش عوام گرایی راست، نوید رئیسی، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمد وصال

اطلاعیه ها

سلسله سمینارها

سرمایه سلامت و بهره وری هزینه های سلامت، دکتر سیدمحمد کریمی

سلسله سمینارها

اثرات رفاهی سیاستهای متفاوت بازار بنزین، دکتر سعید مشیری

سلسله سمینارها

اقتصاد رفاه کودک، محمدعلی مختاری

سلسله سمینارها

کنترل آلودگی در کشورهای با بازار مالی ناکارا، دکتر مهسا جهاندیده

کارگاه آموزشی

مدل سازی عامل محور در محیط برنامه سازی پایتون برای مدل داد و ستد و محاسبه ضریب جینی، دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر حبیب مروت

سلسله سمینارها

اقتصاد، فرهنگ و خیزش عوام گرایی راست، نوید رئیسی، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمد وصال

دسترسی