• کتابها

    اقتصاد سیاسی بین الملل (دکتر مهدی تقوی)


    اقتصاد کسب و کار (دکتر شهزاد برومند)


     اقتصاد کلان (دکتر مهدی تقوی)


     اقتصاد کلان (دکتر اسفندیار جهانگرد، مهدی کرامت فر)


      اقتصاد مدیریت (دکتر شهزاد برومند)


      راهنمای اقتصاد پساکینزی (دکتر مهدی تقوی)


      مدل مدیریت تاب آوری CERT (دکتر محمدرضا سعدی)


      تجارت بین الملل (دکتر مهدی تقوی، دکتر تیمور محمدی)


       نحوه ساخت جدول عمر مبنای محاسبات فنی بیمه (حسین بهزادی)


     حقوق بیمه (دکتر غلامحسین جباری)


     رشد اقتصادی- جلد اول (دکتر مهدی تقوی)


     رشد اقتصادی- جلد دوم (دکتر مهدی تقوی)


     همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی


     سیری در قراردادهای نفتی ایران


      سومین همایش کاربرده تکنیک داده-ستانده در ... (جلد اول)


      سومین همایش کاربرده تکنیک داده-ستانده در ... (جلد دوم)


       چهارمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران