• خبر روز


سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

عنوان سخنرانی:تاثیر مدارس تک جنسیتی بر سالهای تحصیل: تجربه ایران

سخنران دکتر محمد وصال عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ درج خبر: 1397/07/21 - ساعت درج خبر: ١٤:٤٠ - شماره خبر: ٧٠٦٨ - تعداد بازدید: 829


خروج