• ارتباط با پژوهشکده

ریاست

 دکتر ناصر خیابانی (رئیس)           88718117        88703263

 سمیرا مؤدب (مسئول دفتر)          88718117         88703263

                                                              88725400  داخلی 250

                                                               eri@atu.ac.ir


اعضای هیأت علمی

  دکتر شهزاد برومند                     88725400 داخلی 162

  دکتر محمدرضا سعدی                88725400 داخلی 165

  دکتر اکبر احمدی                        88725400 داخلی 163

  دکتر آرین دانشمند               88725400 داخلی 164

  دکتر میترا راه نجات                    88725400 داخلی 375


فصلنامه ها

  سمیه اقلامی                               88703261         88703263

                                                               88725400 داخلی 290

  مرغوب قلی زاده                         88703252         88703252

                                                               88725400 داخلی 330

  غلامرضا احمدی                         88554904 

                                                               88725400 داخلی 166


کارشناسان

  مریم مه آبادی                            88554909

                                                              88725400 داخلی 255