• گروه مالیات

شهزاد برومندجزی 
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سهیلا پروین
مرتبه علمي : استاد

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


مهنوش عبداله‌میلانی
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


عبدالساده نیسی
مرتبه علمي :
دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حمید آماده 
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


اکبر احمدی
کارشناس پژوهشی
دريافت رزومه علمي و پژوهشي