• گروه بیمه

مهدی تکیه 
مرتبه علمي : استادیار 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


نادر مظلومی
مرتبه علمي :
دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


غدیر مهدوی‌کلیشمی
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


رضا طالبلو
مرتبه علمي :
استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمدرضا سعدی
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي