• اهداف کلان

 انجام  مطالعات و تحقيقات کاربردی مورد نياز جامعه در زمينه‌های علم و دانش اقتصاد

 انجام مطالعات و تحقيقات بنيادی و توسعه‌ای در زمينه های مختلف علم اقتصاد

 ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقيق و کارگروهی در عرصه های علمی _پژوهشی اقتصاد

 بسترسازی در زمينه مشارکت فعال در امور سياست‌گذاری پژوهشی دانشگاه و کشور