• مدیریت
نام و نام خانوادگي: ناصر خیابانی 

مدرک تحصيلي: دکتراي علوم اقتصادی 

ايميل: naser.khiabani@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88718117 

                                                                                              ریاست پژوهشکده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي